+86-760-87808162sales@gatesea.com

Informatie

Huis > ONDERSTEUNING > GARANTIE

Garantie

Sunwebcam garandeert dat het camerasysteem gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop vrij is van storingen en defecten in zowel materialen als vakmanschap ("garantieperiode"). Sunwebcam zal het Camerasysteem naar eigen goeddunken repareren of vervangen als het niet correct functioneert tijdens de Garantieperiode, met inachtneming van de hierin vermelde voorwaarden en / of beperkingen. Een dergelijke reparatie of vervanging is uw enige rechtsmiddel onder deze beperkte garantie.

Als u de beveiligingsvergrendeling van de achterklep van de eenheid verwijdert, wordt de garantie automatisch ongeldig, tenzij SUNWEBCAM verzoekt de eindgebruiker deze te verwijderen voor het oplossen van problemen.

SUNWEBCAM WARRANTS

Zonnepaneel - 2 jaar beperkte garantie op constructie

Batterij - 2 jaar beperkte garantie

Camera - 2 jaar beperkte garantie

Deze beperkte garantie dekt niet het volgende:

(1) enig defect in of schade aan het camerasysteem als gevolg van onjuist gebruik van het camerasysteem;

(2) enig defect in of schade aan het Camerasysteem die optreedt als gevolg van reparatie, aanpassing of andere soortgelijke activiteit na uw aankoop van het Camerasysteem;

(3) enig defect in of schade aan het camerasysteem dat optreedt als gevolg van transport, vallen, schokken of andere soortgelijke activiteiten na uw aankoop van het camerasysteem;

(4) enig defect in of schade aan het Camerasysteem als gevolg van onvoorzichtige of onjuiste opslag, of onjuist gebruik of onderhoud van het Camerasysteem;

(5) enig defect in of schade aan het camerasysteem als gevolg van vreemde voorwerpen zoals vuil of roet, zand, water of vloeistoffen die in het camerasysteem binnendringen.

Aankoopvoorwaarden

Door het Sunwebcam Camerasysteem te kopen, stemt de Eindgebruiker of Klant in met alle voorwaarden die in dit document met de "Koopvoorwaarden" staan.

Deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd door het gebruik van andere documenten. Een dergelijke poging zal ongeldig zijn, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de Eindgebruiker en Gatesea Technology Limited

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, order of verordening van een regering of door de definitieve vaststelling van een staats- of federale rechtbank, heeft die ongeldigheid geen invloed op de afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze voorwaarden.

Facturatie / betaling

Sunwebcam accepteert bankoverschrijvingen, Paypal en Western Union.

Opslag van afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden opgeslagen in de Sunwebcam-database voor een periode van één jaar (365 dagen) vanaf de einddatum van de maandelijkse service per camera. Alle afbeeldingen worden dertig (30) dagen na het onvermogen om de creditcard in het bestand te laden uit de database verwijderd.

Beveiliging van afbeeldingen

Alle afbeeldingen die zijn opgeslagen in de beveiligde database van Sunwebcam zijn alleen beschikbaar voor de eindgebruiker en worden beschermd door de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Draadloze service

Sunwebcam maakt gebruik van verschillende dekkingskaarten op basis van geautomatiseerde, wiskundige voorspellingen van verwachte dekking. Onmiddellijke laaggelegen gebieden hebben de neiging om af en toe dekking te hebben vanwege het terrein. Het werkelijke dekkingsgebied kan afwijken van het dekkingsoverzicht en de dekking kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weer, gebladerte, gebouwen en andere factoren. Sunwebcam biedt geen garantie voor dekking en de dekking kan worden gewijzigd. In gebouwen wordt de dekking nadelig beïnvloed door wanddikte / materiaal en locaties binnen een gebouw (dwz kelders en subterreintermijnen).

Installatie en ondersteuning

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de installatie van het Sunwebcam camerasysteem op een geschikte locatie voor gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om het Sunwebcam camerasysteem te installeren en te testen volgens alle lokale codes en vereisten. Installatie-instructies zijn te vinden op de Sunwebcam Youtube-website op de afzonderlijke productpagina's onder "Installatie".

Toepasselijk recht

Tenzij anders aangegeven, zijn de locatie en de rechtskeuze voor deze Algemene voorwaarden onderworpen aan de wetgeving van de hoofdvestiging van Gatesea Technology Limited.

Alle intellectuele eigendommen en andere materialen die eigendom zijn van Sunwebcam, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, patenten, in behandeling zijnde patenten, ingesloten software, serversoftware en hardware, blijven het exclusieve eigendom van Gatesea Technology Limited

Garantie

Gatesea Technology Limited garandeert dat het camerasysteem gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop vrij is van storingen en defecten in zowel materialen als vakmanschap ("garantieperiode"). Sunwebcam zal het Camerasysteem naar eigen goeddunken repareren of vervangen als het niet correct functioneert tijdens de Garantieperiode, met inachtneming van de hierin vermelde voorwaarden en / of beperkingen. Een dergelijke reparatie of vervanging is uw enige rechtsmiddel onder deze beperkte garantie.

Als u de beveiligingsvergrendeling van de achterklep van de unit verwijdert, vervalt de garantie automatisch, tenzij Sunwebcam verzoekt de eindgebruiker deze te verwijderen voor het oplossen van problemen.

Als er iets misgaat met het camerasysteem, stuur het dan port betaald met een korte schriftelijke beschrijving van het probleem om:
Gatesea Technology Limited

Gebouw 9, Electronic Park, South Fushan Road, Zhongshan City, Guangdong, China

Deze beperkte garantie dekt niet het volgende:

· Enig defect in of schade aan het camerasysteem dat optreedt als gevolg van onjuist gebruik van het camerasysteem;

· Enig defect of schade aan het camerasysteem die optreedt als gevolg van reparatie, aanpassing of andere soortgelijke activiteit na uw aankoop van het camerasysteem;

· Enig defect of schade aan het camerasysteem die optreedt als gevolg van transport, vallen, schokken of andere soortgelijke activiteiten na uw aankoop van het camerasysteem;

· Enig defect in of schade aan het camerasysteem als gevolg van onzorgvuldig of onjuist opslaan of onjuist gebruik of onderhoud van het camerasysteem; en

· Elk defect of schade aan het camerasysteem die ontstaat door vreemde voorwerpen zoals vuil of roet, zand, water of vloeistoffen die in het camerasysteem binnendringen.

Bij "geen" lading zal Sunwebcam het Camerasysteem inspecteren en binnen tweeënzeventig (72) uur contact met u opnemen om de resultaten van onze inspectie te geven. Als het camerasysteem zodanig is beschadigd dat de garantie "niet dekt" (dwz de schade is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van het camerasysteem), bepaalt Sunwebcam de kosten om het camerasysteem te repareren en deelt dit bedrag mee aan de Eindgebruiker. Op verzoek van de Eindgebruiker repareert Sunwebcam beschadigde onderdelen van het Camerasysteem die gerepareerd kunnen worden, zoals bepaald door Sunwebcam, op voorwaarde dat Sunwebcam de Eindgebruiker 75 $ / uur plus materiaalkosten in rekening brengt. Na ontvangst van de betaling voor eventuele reparaties wordt het camerasysteem op kosten van Sunwebcam teruggestuurd naar de eindgebruiker.

Beperkte aansprakelijkheid

De eindgebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik of de intentie van het camerasysteem voor de eindgebruiker het enige risico is. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, zal Gatesea Technology Limited, haar functionarissen, agenten of iemand anders die betrokken is bij het maken, produceren of distribueren van het Camerasysteem aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of onvermogen om het camerasysteem te gebruiken; of die het gevolg is van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, fouten, defecten, vertragingen in de werking of overdracht of een mislukking van de uitvoering, al dan niet beperkt tot natuurrampen, communicatiefouten, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang naar records, programma's of services. Niettegenstaande het bovenstaande zullen de exclusieve oplossingen van de Eindgebruiker voor alle schade, verliezen en oorzaken van acties, hetzij in overeenstemming, onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid of anderszins, niet hoger zijn dan het totale dollarbedrag dat de Eindgebruiker voor het Camerasysteem heeft betaald.

Noch Gatesea Technology Limited, haar werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, externe informatieverstrekkers, handelaren, licentiegevers en dergelijke, garanderen dat de camerasysteem-service niet zal worden onderbroken of vrij van fouten; noch geven ze enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van het camerasysteem.

Wettig doel

De eindgebruiker mag Sunwebcam alleen voor legale doeleinden gebruiken. Gebruik van materiaal dat in strijd is met federale, staats- of lokale wetgeving is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal dat juridisch wordt beschouwd als bedreigend of obsceen, pornografisch, profaan of materiaal dat wordt beschermd door bedrijfsgeheimen.

schadeloosstelling

De eindgebruiker gaat ermee akkoord Gatesea Technology Limited schadeloos te stellen voor alle gebruik van het camerasysteem. De Eindgebruiker stemt er ook mee in Gatesea Technology Limited te vrijwaren van alle eisen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en claims, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die worden ingesteld tegen Gatesea Technology Limited, haar agenten, klanten, personeelsleden, functionarissen en medewerkers, die kunnen ontstaan of het resultaat zijn van een verleende of uitgevoerde of te verrichten dienst of een camerasysteem verkocht door de klant, zijn agenten, werknemers of rechtverkrijgenden.

De Eindgebruiker stemt er ook mee in om Gatesea Technology Limited te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen aansprakelijkheden die voortvloeien uit (i) enig letsel aan persoon of eigendom veroorzaakt door Camerasystemen verkocht of anderszins gedistribueerd door de Eindgebruiker in verband met het gebruik van het Systeem ; (ii) materiaal geleverd door de Klant dat inbreuk maakt op of vermeend inbreuk maakt op de eigendomsrechten van een derde partij; (iii) schending van het auteursrecht en (iv) elk defect camerasysteem dat de klant heeft verkocht in samenhang met het gebruik van het camerasysteem.

1.png